İnsan Kaynakları Aydınlatma Metni

ARE İLAÇ MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

[İzmir Ticaret Sicili, 167842]

İŞ BAŞVURULARI HAKKINDA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME METNİ

Are İlaç Medikal İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. olarak faaliyetlerimizi sürdürürken yönettiğimiz kişisel verilere saygı duyuyor ve kişisel verilerin işlenmesinde öncelikli olarak özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını önemsiyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, bu bilgilendirme metniyle kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizlere bilgi vermek ve onayınızı almak istiyoruz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz sorumlu çalışanları tarafından fiili olarak, ikili görüşmeler ya da internet sitesi veya benzeri elektronik iletişim vasıtaları ile ve sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca Şirketimiz ile aranızdaki hukuki ilişki devam ettiği müddetçe kişisel verileriniz güncellenerek işlenebilecek ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar, basılı ve/veya elektronik olarak saklanabilecektir. Kişisel verilerinizin korunması, güvenliğinin sağlanması ve saklama gerekliliklerine uygunluğun devamı için her türlü hukuki, teknik ve yönetimsel önlem alınacaktır.

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • Şirket faaliyetleri ile ilgili yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi,
 • Personel istihdamının sağlanması ve ülke politikamız olan istihdama destek verme amacıyla,
 • Şirketimiz ile iş ve hizmet ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,
 • Şirket faaliyetlerinin mevzuata, şirket politikalarına ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi,
 • Şirketimiz ve iştiraklerinin mevcut ve yeni ürün çalışmalarının yapılması,
 • İşyeri, mağaza, personel ve müşteri güvenliğinin temini,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Yetkili kuruluşlara ilgili mevzuat gereğince bilgi verilmesi.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde ilgili yasal hükümler ve KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklere, bağlı grup şirketlerine, faaliyetlerin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğinde hizmet aldığı destek hizmeti kuruluşlarına ve diğer anlaşmalı kuruluşlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak işbirliği yapılan danışman ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, bu metnin ilk bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını tam olarak ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanır. Belirtilen bu nedenle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde tanımlanan kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında, bu metnin ilk iki maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Şirket kişisel veri işleme, silme, imha ve anonim hale getirme politikamız hakkında tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin otomatik işlemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak posta, faks veya kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Are İlaç Medikal İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ne ilişkin talepleriniz için iletişim adreslerimiz;

 • a- "Bahriye Üçok Mah. Şehit Yüzbaşı Hüseyin Olgun sk. N:63 D:1 KARŞIYAKA/İZMİR"
 • b- bilgi@areilac.com.tr (Mail)

ARE İLAÇ MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Tebliğ Alan
İsim
TC Kimlik No
Tarih
İmza
WhatsApp